ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Ανακύκλωση πολυστρωματικών υλικών  
Οι πολυστρωματικές συσκευασίες, οι οποίες αποτελούνται από διαδοχικά στρώματα χαρτιού, αλουμινίου και πλαστικού, βρίσκουν ευρύτατη εφαρμογή στη συσκευασία τροφίμων και ποτών
Επί του παρόντος, οι συσκευασίες αυτές μετά τη χρήση τους αξιοποιούνται για την ανάκτηση του χαρτιού, ενώ ο διαχωρισμός του αλουμινίου από το πλαστικό επιτυγχάνεται με καταστροφή του πλαστικού μέσω πυρόλυσης.
Με δεδομένο ότι τα πλαστικά έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία, είναι προτιμότερη η ανάπτυξη μεθόδων για την ανάκτηση και του πλαστικού κλάσματος των συσκευασιών αυτών. Στόχος της προτεινόμενης διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας ανάκτησης όλων των υλικών της συσκευασίας.
Με δεδομένο ότι η διεργασία διαχωρισμού του χαρτιού είναι γνωστή και εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία, η διπλωματική θα επικεντρωθεί στον διαχωρισμό πλαστικού/αλουμινίου.
Για τον σκοπό αυτό θα εφαρμοστεί η μέθοδος της Επιλεκτικής Διάλυσης/Ανακαταβύθισης η οποία έχει επιτυχώς εφαρμοστεί στο Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς για το διαχωρισμό μιγμάτων πλαστικών, αλλά και την απομάκρυνση επιβλαβών πρόσθετων από πλαστικά απορρίμματα.
Η μέθοδος προβλέπει διάλυση του πλαστικού υλικού σε κατάλληλα επιλεγμένο διαλύτη και συνθήκες, απομάκρυνση του αδιάλυτου αλουμινίου, και ανακαταβύθιση του πλαστικού με προσθήκη κατάλληλου αντιδιαλύτη.
 
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Κωνσταντίνος Μαγουλάς

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Θερμοδυναμική II

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: Ιουλία Γεωργιοπούλου