ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2018
Αξιοποίηση αργιλοπυριτικών υλικών κατεδάφισης στην τεχνολογία δομικών υλικών.
Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) είναι από τα πιο βαριά και ογκώδη απόβλητα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιπροσωπεύουν το 25% - 30% περίπου του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν αναγνωριστεί ως ένα ρεύμα αποβλήτων με προτεραιότητα διαχείρισης. Τα ΑΕΚΚ αποτελούνται από υλικά, όπως σκυρόδεμα, σίδηρο, τούβλα, γύψο, ξύλο, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, αμίαντο και χώμα. Στην Ελλάδα η ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται από τις διάφορες οικοδομικές εργασίες (κατασκευές και κατεδαφίσεις) εκτιμώνται σε 6-7 εκατ. τόνους ετησίως. Σημαντικό τμήμα αυτών των υλικών (τούβλα, πλακάκια, κεραμίδια κλπ) είναι αργιλοπυριτικής σύστασης και επομένως  η αλκαλική τους ενεργοποίηση είναι ένας πρόσφορος τρόπος για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα διάθεσης και αξιοποίησης τους.
Αντικείμενο της εργασίας είναι η ανάπτυξη νέων δομικών υλικών με αλκαλική ενεργοποίηση αργιλοπυριτικών υλικών κατεδάφισης.  Η εργασία είναι πειραματική και περιλαμβάνει:
1.  τη συλλογή και το χαρακτηρισμό τυπικών δειγμάτων από υλικά κατεδάφισης (π.χ. τούβλα)
2.  την αλκαλική ενεργοποίηση του υλικού σε μεταβαλλόμενες συνθήκες με στόχο τον προσδιορισμό συνθηκών που οδηγούν σε βελτιστοποίηση των μηχανικών αντοχών.
3.  το  χαρακτηρισμό των τελικών προϊόντων με Περίθλαση  Ακτίνων  Χ    (XRD), Φασματοσκοπία Υπερύθρου (FTIR) και Μικροσκοπία Ηλεκτρονικής Σάρωσης (SEM), με σκοπό να διερευνηθεί η σχέση δομής-ιδιοτήτων
  
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Γλυκερία Κακάλη

Τομέας: Χημικών Επιστημών

Σχετικό Μάθημα : Δομικά Υλικά

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2017-2018

Ανατέθηκε: ISUFAJ LORENA GEZI