ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Επιπτώσεις της προσθήκης ανανεώσιμων υποκατάστατων στην λιπαντική ικανότητα ναυτιλιακών καυσίμων 
Μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων ναυτιλιακών καυσίμων (καύσιμα βασης) περιεκτικότητας σε θείο 0.1% m/m και < 0.1% m/m και των μιγματων τους με ανανεώσιμα και εναλλακτικά καύσιμα (FAME, HVO, GTL, BTL) σε ποσοστά που υπαγορεύει το EN ISO 8217:2016. Έμφαση θα δοθεί στην λιπαντικη ικανότητα και θα γίνει συσχέτιση με τις υπόλοιπες ιδιότητες των καυσίμων. 
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Φανούριος Ζαννίκος

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Ενεργειακές Τεχνολογίες

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ