ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
«Ευφυείς Πόλεις» και ευκαιρίες καινοτόμου επιχειρηματικότητας
Στο σημερινό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, οι πόλεις καλούνται να αντιμετωπίσουν αφενός την αυξημένη πολυπλοκότητα του σύγχρονου τρόπου ζωής, αφετέρου τη συνεχιζόμενη μεγέθυνσή τους, με μετατόπιση του πληθυσμού από τον αυστηρά αστικό τομέα στον περι-αστικό ιστό. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πίεση διαχείρισης σε μια σειρά από λειτουργικές δραστηριότητες της πόλης, όπως η διαχείριση αποβλήτων, η εξοικονόμηση ενέργειας, η διαχείριση τουριστικών ροών και πολλές άλλες. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια διάφορες πρωτοβουλίες, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, με στόχο την ανάπτυξη «ευφυών αστικών υποδομών» ή «Ευφυών Πόλεων» (Smart Cities). Η έννοια της Ευφυούς Πόλης ενδεικτικά συνίσταται στην αποδοτικότερη λειτουργία των παραδοσιακών δικτύων και υπηρεσιών (μεταφορών, ύδρευσης και αποχέτευσης, ενέργειας και φωτισμού, θέρμανση/κλιματισμός κτιρίων) μέσω της χρήσης των ΤΠΕ, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και διαχείριση των σύγχρονων αστικών προβλημάτων (π.χ. αυξημένοι ρύποι, συσσώρευση αποβλήτων, σπατάλη ενέργειας, κυκλοφοριακό, φθορά οδικού δικτύου κ.ά.).

Πέραν των άλλων ωφελειών που συνεπάγονται (αναβάθμιση εξυπηρέτησης και βελτίωση ποιότητας ζωής πολιτών/επισκεπτών, αποδοτικότερη χρήση πόρων κτλ.), η ενσωμάτωση έξυπνων λύσεων στις λειτουργίες μίας πόλης δύναται να δημιουργήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες για τη δραστηριοποίηση εταιρειών εντάσεως γνώσης, οι οποίες αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η πραγματοποίηση μελετών περίπτωσης (case studies) σε τέτοιου είδους εταιρείες του ελληνικού περιβάλλοντος (π.χ. εταιρείες ανάπτυξης κινητών εφαρμογών), οι οποίες έχουν συνεργαστεί ή θα μπορούσαν να συνεργαστούν με δήμους και άλλους δημόσιους ή και ιδιωτικούς φορείς, για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε αστικές λειτουργίες. Στόχος είναι η διερεύνηση των ευκαιριών, των εμποδίων και των προϋποθέσεων για τέτοιου είδους επιχειρηματική δραστηριοποίηση
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Άγγελος Τσακανίκας

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: ΠΕΤΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ