ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Προσδιορισμός Βαρέος Υπολείμματος σε Βενζίνη με Σταθμική Μέθοδο Μικρού Όγκου Δείγματος
Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι ο προσδιορισμός βαρέων συστατικών σε βενζίνη με μια νέα, σταθμική μέθοδο μικρού όγκου δείγματος με σχετικά ταχεία απόκριση. Θα χρησιμοποιηθούν δείγματα βενζινών της ελληνικής αγοράς που θα επιμολυνθούν με συγκεκριμένες μικρές ποσότητες ντήζελ. Σε όλα τα δείγματα (καθαρή βενζίνη και επιμολυσμένα δείγματα με ντήζελ) θα προσδιοριστεί η καμπύλη απόσταξης και το υπόλειμμα με τη μέθοδο απόσταξης EN ISO 3405 και το υπόλειμμα με τη νέα σταθμική μέθοδο. Θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα και η καταλληλόλητα της νέας μεθόδου για τον προσδιορισμό επιμόλυνσης με μικρή ποσότητα ντήζελ.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Δημήτριος Καρώνης

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Ενεργειακές Τεχνολογίες

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: Σπυρίδων Μήλλας