ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Ο κατασκευαστικός κλάδος  στην Ελλάδα: νέες προκλήσεις μετά την οικονομική κρίση
Στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας αυτής θα αναλυθεί ο κατασκευαστικός τομέας στην Ελλάδα και οι προοπτικές που διαγράφονται στο νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί μετά την οικονομική κρίση. Θα αξιολογηθεί η τρέχουσα κατάσταση και τα βασικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του και οι επιπτώσεις της κρίσης στις αντίστοιχες επιδόσεις του σε όρους προστιθέμενης αξία, παραγωγής, απασχόλησης, εξαγωγών. Θα πραγματοποιηθεί χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου με βάση τα στοιχεία ισολογισμού των βασικών εταιρειών του κλάδου, αλλά θα αξιοποιηθούν και τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας που πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας. Επίσης θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με επιλεγμένες επιχειρήσεις του κλάδου ώστε να καταγραφούν, οι σημερινές προκλήσεις και οι όροι υπό τους οποίους μπορεί ο κλάδος αυτός να συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Άγγελος Τσακανίκας

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Εισαγωγή στην Οικονομία

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ