ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Παραγωγή και Αξιολόγηση Αιθυλεστέρων Λιπαρών Οξέων από Χρησιμοποιημένα Τηγανέλαια
Στόχος της εργασίας είναι η παραγωγή ανανεώσιμου υποκατάστατου του ντήζελ κίνησης από χρησιμοποιημένα τηγανέλαια. Αντί της κλασσικής μετεστεροποίησης με μεθανόλη θα χρησιμοποιηθεί αιθανόλη, στα πλαίσια της παραγωγής ενός 100% ανανεώσιμου βιοκαυσίμου. Στα πλαίσια της εργασίας θα συλλεχθούν τηγανέλαια από διάφορες πηγές (Ελλάδα και Γαλλία), θα αναλυθούν και θα υποστούν σε διαδικασία μετεστεροποίησης. Το προϊόν της μετεστεροποίησης θα αναλυθεί ως προς τα χαρακτηριστικά του και θα συγκριθεί με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 14214 που ισχύει για το βιοντήζελ.
Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Δημήτριος Καρώνης

Τομέας: Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών

Σχετικό Μάθημα : Ενεργειακές Τεχνολογίες

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: ΡΟΥΣΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ