ΑναθέσειςΔιπλωματικώνΦεβρουαρίου2017
Απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα από υδατικά διαλύματα
Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) δεν θεωρείται πιά αβλαβές προϊόν βιομηχανικών παραγωγικών διεργασιών, αλλά αέριο του θερμοκηπίου, η δέσμευση του οποίου στις εγκαταστάσεις μαζικής παραγωγής του αποτελεί αναγκαιότητα. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζεται, εκτός των άλλων,  χημική ρόφησή του από βασικά διαλύματα. Στη διπλωματική αυτήν εργασία θα συλλεχθούν στοιχεία από τη βιβλιογραφία σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα χημικής ρόφησης CO2, που αφορούν θερμοδυναμικά και κινητικά μεγέθη αναγκαία για το σχεδιασμό αποδοτικού συστήματος. Αυτά τα μεγέθη θα ενσωματωθούν στα ισοζύγια μάζας και ενέργειας (ΙΜΕ) που περιγράφουν το σύστημα που θα επιλεγεί. Η επίλυση των ΙΜΕ θα οδηγήσει στο σχεδιασμό μιας μονάδας ρόφησης CO2 με στόχο την επίτευξη των επιθυμητών συγκεντρώσεών του στην έξοδο στην ατμόσφαιρα.

Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ: Ελένη Γρηγοροπούλου

Τομέας: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Σχετικό Μάθημα : Μηχανική Χημικών Διεργασιών Ι

Περίοδος Ανάθεσης: Φεβρουαρίου Ακ. Έτους 2016-2017

Ανατέθηκε: Αναστασόπουλος Γιάννης