Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Επελέγησαν για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αριστεία ΙΙ» οι ακόλουθες προτάσεις ερευνητικών έργων συναδέλφων της Σχολής:

HIPEFO: Study of high pressure, pulsed electric fields and ozonation novel processes and applicability to improve quality and productivity of Greek fruit and vegetable industrial products” , προϋπολογισμού 180.000 ευρώ , με Κύριο Ερευνητή τον Καθηγητή Πέτρο Ταούκη.

SHELL: Self-healing nanomaterials for protection of metal alloys”, προϋπολογισμού 220.000 ευρώ, με Κύριο Ερευνητή τον Καθηγητή Κων/νο Χαριτίδη.