Διακρίσεις-Επιτεύγματα

Με βάση τα απογραφικά στοιχεία που συγκέντρωσε η Πρυτανεία του ΕΜΠ για την περίοδο 2004 - 2010, οι ερευνητικές δραστηριότητες των Μελών ΔΕΠ της Σχολής μας - το 85% των οποίων συμμετείχε στην απογραφή αυτή, που έγινε για πρώτη φορά - χαρακτηρίζονται από τους εξής δείκτες αριστείας:

* ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ – Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

(βλπ. συνημμένο Πίνακα Α)

Σε μέση ετήσια βάση, και για την 6ετία 2004-2009 (καθώς τα στοιχεία για το 2010 είναι μάλλον προσωρινά), τα Μέλη ΔΕΠ της Σχολής μας δημοσιεύουν συνολικά:

- 10 βιβλία/μονογραφίες,
- 150 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές,
- 2 εργασίες σε περιοδικά χωρίς κριτές,
- 150 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές,
- 15 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές,
- 20 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους,
- 3 συλλογικούς τόμους ως συν-εκδότες,
- 10 άλλες εργασίες,
- 150 ανακοινώσεις σε συνέδρια με πρακτικά, και
- 60 ανακοινώσεις σε συνέδρια χωρίς πρακτικά.

* ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – Η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

(βλπ. συνημμένο Πίνακα Β)

Σε μέση ετήσια βάση, και για την 6ετία 2004-2009 (καθώς τα στοιχεία για το 2010 είναι μάλλον προσωρινά), το ερευνητικό έργο των Μελών ΔΕΠ της Σχολής μας παρουσιάζει τους εξής δείκτες αναγνώρισης συνολικά:

- 2500 ετεροαναφορές,
- 1 αναφορά στον ειδικό τύπο,
- 16 βιβλιοκρισίες,
- 30 συμμετοχές σε επιτροπές συνεδρίων,
- 25 συμμετοχές σε επιτροπές περιοδικών,
- 35 προσκλήσεις για διαλέξεις, και
- 1 δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

* ΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Αν εκφράσουμε τα ανωτέρω στοιχεία ανά Μέλος ΔΕΠ – παραβλέποντας προς στιγμή τη σημαντική διακύμανση των ατομικών επιδόσεων – προκύπτει ότι το ιδεατό αυτό «μέσο» Μέλος ΔΕΠ της Σχολής κάθε χρόνο της συγκεκριμένης περιόδου απογραφής δημοσιεύει:

- 2-3 εργασίες σε περιοδικά με κριτές, και πολύ σπάνια σε περιοδικά χωρίς κριτές,
- 2-3 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές, και σπάνια σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές, ενώ ανακοινώνει 1 εργασία σε συνέδρια χωρίς πρακτικά,
- κάθε 3-4 χρόνια ένα κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο, ενώ συμμετέχει ως συν-εκδότης κάθε 6-7 τέτοιους τόμους, και κάθε 2 χρόνια σε επιτροπές συνεδρίων, τέλος
- οι δημοσιεύσεις αυτές δέχονται κατά μέσο όρο 15 ετεροαναφορές/έτος η κάθε μία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ