Διακρίσεις-Επιτεύγματα
Τετάρτη, 08 Σεπτεμβρίου 2010

Η διδακτορική διατριβή του Δημήτρη Πετρούτσου, με τίτλο "Αποτοξικοποίηση χλωροφαινολών από το θαλάσσιο μικροφύκος Tetraselmis marina", που εκπονήθηκε στη Σχολή μας με επιβλέποντα τον Καθ. Δ. Κέκο, βραβεύτηκε με τιμητικό έπαινο στο πλαίσιο της αξιολόγησης για το Θωμαΐδειο Βραβείο Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής του έτους 2007

Βλ. απόφαση Συγκλήτου 26-3-2010