Καθηγητές
  Λ. Ζουμπουλάκης
  Θ. Θεοδώρου
  Κ. Μπέλτσιος
  Κ. Χαριτίδης
Αναπληρωτές Καθηγητές
  Α. Καραντώνης
  Α. Μπακόλας
  Γ. Παπαδόπουλος