Καθηγητές
  Ε. Βουτσάς
  Α. Κοκόσης
  Μ. Κροκίδα
  Χ. Κυρανούδης
  Κ. Μαγουλάς
  Ζ. Μαρούλης
  Α. Μπουντουβής
  Χ. Σαρίμβεης
  Κ. Φιλιππόπουλος
Αναπληρωτές Καθηγητές
  Γ. Μαυρωτάς  (Σε αναστολή καθηκόντων)
  Α. Παπαθανασίου
  Γ. Στεφανίδης
  Α. Τσακανίκας
Επίκουροι Καθηγητές
  Μ. Καβουσανάκης