Γνωστικό Πεδίο
Επεξεργασία πολυμερών με έμφαση σε ενισχυμένα πολυμερή και βιοϋλικά
Σπουδές
1991 – Διπλ. Χημικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
1996 – Δρ. Χημικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: