Γνωστικό Πεδίο
Ηλεκτρολυτικές επιμεταλλώσεις
Σύνθετες ηλεκτρολυτικές επικαλύψεις μεταλλικής μήτρας
Μη ηλεκτρολυτικές επιμεταλλώσεις
Μελέτη δομής και ιδιοτήτων μεταλλικών επικαλύψεων
Μελέτη ιδιοτήτων μη μεταλλικών επικαλύψεων
Σπουδές
Χημικός Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Διδάκτορας Ε. Μ. Πολυτεχνείου
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
H ηλεκτρολυτική παρασκευή και μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων μεταλλικών επικαλύψεων.
H ηλεκτρολυτική παρασκευή και o χαρακτηρισμός συνθέτων επικαλύψεων μεταλλικής μήτρας με στερεά σωματίδια ή πολυμερικά μικροσφαιρίδια υγρού περιεχομένου.
Η μελέτη της επίδρασης της εφαρμογής ρευμάτων περιοδικά μεταβαλλόμενων με το χρόνο στην ηλεκτρολυτική παρασκευή και τις ιδιότητες μεταλλικών επικαλύψεων και συνθέτων επικαλύψεων μεταλλικής μήτρας.
Η μελέτη της επίδρασης των οργανικών προσθέτων στην ηλεκτρολυτική παρασκευή και τις ιδιότητες μεταλλικών επικαλύψεων.
Η παρασκευή μη ηλεκτρολυτικών μεταλλικών επικαλύψεων και η μελέτη των ιδιοτήτων τους. Eφαρμογές.
Η μελέτη των ιδιοτήτων μη μεταλλικών επικαλύψεων (π.χ. χρώματα, βερνίκια, πλαστικά).
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: