Γνωστικό Πεδίο
Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών
Σπουδές
Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1981
Διδάκτωρ Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1989
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: