Γνωστικό Πεδίο
Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών
Σπουδές
Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1989
Διδάκτωρ Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1995
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: