Γνωστικό Πεδίο
Τεχνική Χημικών Διεργασιών. Σχεδιασμός Καταλυτικών Χημικών Αντιδραστήρων
Σπουδές
Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., 1979
Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., 1984
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: