Γνωστικό Πεδίο
Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος, Καθαρές Τεχνολογίες
Σπουδές
Διπλ. Χημικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1976.
Επιχειρησιακός Ερευνητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1978
Δρ. Χημικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1986.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: