Γνωστικό Πεδίο
Η ερευνητική της δραστηριότητα είναι προσανατολισμένη προς την κατεύθυνση της χημείας των μετάλλων. Έχει ασχοληθεί ερευνητικά με τη μελέτη της παρασκευής και του προσδιορισμού των ιδιοτήτων των οξειδίων των μετάλλων και ιδιαίτερα των φερριτών των στοιχείων της σειράς των λανθανιδών. Ασχολήθηκε επίσης με προβλήματα διάβρωσης και προστασίας των μετάλλων.

Παράλληλα, έχει αναπτύξει ερευνητικές δραστηριότητες γύρω από τη ρύπανση του περιβάλλοντος, και συγκεκριμένα ασχολείται με προβλήματα διαθεσης και καθαρισμού φυσικών υδάτων και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων τα οποία περιέχουν βαρέα μέταλλα όπως επίσης και με προβλήματα καθαρισμού ρυπασμένων θαλασσίων ιζημάτων και ιλύων από τη βιολογική επεξεργασία αποβλήτων.

Πολλές εργασίες της εντάσσονται στην ερευνητική αυτήν περιοχή και αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον (ύδατα και ιζήματα). Επίσης εξετάζεται το πρόβλημα της παραγωγής βιομηχανικών αποβλήτων. Γίνεται έρευνα σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα στερεά βιομηχανικά απόβλητα (επικίνδυνα και μη επικίνδυνα), τα οικιακά απορρίμματα και οι ιλύες από μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Σπουδές
Πτυχίο Bachelor of Science στο Χημικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Stevens, Institute of Technology of Technology του Hoboken της Νέας Υερσέης

Μεταπτυχιακό δίπλωμα Master of Science στο Χημικό Τμήμα του Πνεπιστημίου Stevens Institute of Technology Hoboken της Νέας Υερσέης

Μεταπτυχιακό Διδακτορικό Δίπλωμα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Χημεία των υλικών, περιβαλλοντική χημεία, έλεγχος και ρύπανση νερών, διαχείριση ιλύων, διαχείριση επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων, διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων