Εργαστηριακό Μάθημα :
Χημική Κινητική και Ηλεκτροχημεία (4oυ), Σύνθετα Υλικά (9oυ), Νανοϋλικά και Νανοτεχνολογία (10oυ)