Εργαστηριακό Μάθημα :
Μηχανική Χημικών Διεργασιών Ι (6oυ), Σχεδιασμός I (7oυ), Μηχανική Χημικών Διεργασιών ΙΙ (7oυ)