Εργαστηριακό Μάθημα :
Δομή και Καταστάσεις της Ύλης (3oυ), Χημική Κινητική και Ηλεκτροχημεία (4oυ), Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών (5oυ)