Ημερίδα Αποτίμησης & Παρουσίασης Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΕΜΠ