Ερευνητικές Παρουσιάσεις Υποψηφίων Διδακτόρων Τομέα ΙΙ
Pechak O.
Project portfolio selection for group decision making using multi-criteria analysis and mathematical programming through an iterative approach

Αβιζιώτης Ι.
Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις

Αλεξανδροπούλου Μ.
Συνεχής διεργασία παραγωγής υδρογόνου και μεθανίου από τα στερεά απόβλητα βιομηχανίας τροφίμων

Καραδήμου Δ.
Μαθηματική μοντελοποίηση και αριθμητική προσομοίωση ροών δυο φάσεων σε μη μόνιμες συνθήκες με μεθόδους υπολογιστικής ρευστοδυναμικής

Κοπίδου Δ.
Ερμηνευτικοί παράγοντες της μεταβολής των εκπομπών CO2 και της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ενωση πριν καιμετά την οικονομική κρίση

Κυριακοπούλου Κ.
Περιβαλλοντική αξιολόγηση μεθόδων εκχύλισης φυσικών βιοδραστικών ουσιών

Λύτρας Γ.Μ.
Υλοποιώντας ένα διφασικό βιοαντιδραστήρα για την απομάκρυνση Cr(VI) από βιομηχανικά απόβλητα

Οικονομοπούλου Β.
Μελέτη των συνθηκών επεξεργασίας στη δομή και τις ιδιότητες των τροφίμων

Παναγιωτόπουλος Π.
Πόροι-ικανότητες & ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Η περίπτωση των Ελληνικών Δήμων

Παπαγεωργίου Δ.
Ελεγχος κινητικότητας μικροσταγόνων σε επιφάνειες με νανοϋφανση με πλάσμα

Πετροπούλου Ε.
Ισορροπία φάσεων σε υδατικά διαλύματα που περιέχουν ελαφρείς υδρογονάνθρακες και παρεμποδιστές υδριτών

Πυργάκης Κ.
Προσέγγιση της μεθόδου Total Site Analysis ως εργαλείο σύνθεσης για την αξιολόγηση και επιλογή χημικών διεργασιών σε βιοδιυλιστήρια

Σιώκας Ε.
Ο ρόλος των νέων επιχειρήσεων στα δίκτυα έρευνας/καινοτομίας

Σμυρνάκης Αθ.
Κατασκευή νανονημάτων πυριτίου με πλάσμα: Μελέτη οπτικών ιδιοτήτων & εφαρμογή σε φωτοβολταϊκές διατάξεις

Σταθάτου Π.M.
Επαναχρησιμοποίηση νερού: Μια εναλλακτική λύση για τη μείωση της τρωτότητας των υδατικών συστημάτων

Χαμάκος Ν.
Μοντελοποίηση φαινομένων (ηλεκτρο-) διαβροχής σε μικρο-/νανο- δομημένες επιφάνειες