Ε. Παυλάτου

Καθηγήτρια

Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Τομέας Χημικών Επιστημών

Γνωστικό Πεδίο

 • Δομικός χαρακτηρισμός ανόργανων υλικών με χρήση φασματοσκοπικών μεθόδων
 • Παρασκευή και χαρακτηρισμός (δομή ? ιδιότητες) ηλεκτρολυτικών μεταλλικών και σύνθετων επικαλύψεων
 • Παρασκευή και μελέτη της δομής και των μηχανικών ιδιοτήτων μικρο και νανοδομημένων υλικών
 • Εκπαιδευτική έρευνα στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών σε θέματα διδακτικής της χημείας και χημικής τεχνολογίας

Σπουδές

Διπλ. Χημικός Μηχανικός, Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, 1989
Δρ. Χημικός Μηχανικός, Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, 1994

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μελέτη δομικών ιδιοτήτων των υλικών στην αέρια, υγρή, υαλώδη και στερεή φάση με φασματοσκοπικές τεχνικές σκέδασης του φωτός
 • Ηλεκτρολυτική παρασκευή μικρο- και νανο-δομημένων μεταλλικών, κραμάτων και σύνθετων επικαλύψεων
 • Ηλεκτρολυτική παρασκευή νανο-δομημένων μοτίβων και νανο-σωλήνων/ράβδων με ηλεκτροχημικές μεθόδους
 • Ανάκτηση μετάλλων από στερεά απόβλητα με ηλεκτροχημικές μεθόδους
 • Χαρακτηρισμός και μελέτη επιφανειών: μορφολογία, τοπογραφία, κρυσταλλική δομή, φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες
 • Αριστοποίηση των παραμέτρων των ηλεκτροχημικών διεργασιών για ελεγχόμενη ανάπτυξη μικρο- και νανο-δομημένων επικαλύψεων με βελτιωμένες φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες (μικροσκληρότητα, αντοχή στη διάβρωση και στην τριβή ολίσθησης, τραχύτητα)
 • Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτική έρευνα σε μαθήματα χημείας και χημικής τεχνολογίας

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Dynamic light scattering study of ionic KNO3-Ca(NO3)2 mixtures.
  E.A. Pavlatou, G.N. Papatheodorou, A.K. Rizos and G. Fytas
  J. Chem. Phys. 94, (1991) 224-232


 • Isotropic and anisotropic Raman scattering from molten CsCl-LiCl mixtures: Composition and temperature effects.
  G.N. Papatheodorou, S.G. Kalogrianitis, T.G. Mihopoulos and E.A. Pavlatou
  J. Chem. Phys. (1996), 7 2660-2667 


 • Dynamics of Density and Orientation Fluctuations in Supercooled Zinc Halides.
  E.A. Pavlatou, S.N. Yannopoulos, G.N. Papatheodorou and G. Fytas
  J. Phys. Chem. B, (1997), 101 8748-8755


 • The interpretation of vibrational spectra of ionic melts.
  E.A. Pavlatou, Paul A. Madden and Mark Wilson
  J. Chem. Phys., 107, 10446-10457, (1997)


 • Temperature and Pressure Dependence of Raman Scattering in Amorphous GeS2.
  Perakis, I.P. Kotsalas, E.A. Pavlatou, and C. Raptis
  Phys. stat. sol. (b), 211, 421-427,(1999)  


 • Raman Spectroscopic Study of BeCl2 in the Crystalline, Glassy and Liquid State of Molten BeCl2-CsCl Mixtures.
  E.A. Pavlatou, and G.N. Papatheodorou
  Phys. Chem. Chem. Phys. 2, 1035-1043, (2000) 


 • Electrodeposition of Ni/SiC Composites by Pulse Electrolysis.
  P. Gyftou, M. Stroumbouli, E.A. Pavlatou and N. Spyrellis
  Trans. Inst. Met. Finishing, 80 (3), 88-91 (2002)


 • Establishing the gas phase dimerization of niobium (V) fluoride and tantalum (V) fluoride by quantitative Raman spectroscopy.
  S. Boghosian, E.A. Pavlatou, G.N. Papatheodorou
  Vibr.Spectrosc, (2005), 37 133-139 


 • Codeposition of ultra-fine WC particles in Ni matrix composite electrocoatings.
  M. Stroumbouli, P. Gyftou, E.A. Pavlatou, N. Spyrellis
  Surf. Coat. Technol., (2005) 195 (2-3) 325-332                     


 • Tribological study of Ni matrix composite coatings containing nano- and micron-SiC particles.
  P. Gyftou, M. Stroumbouli, E.A. Pavlatou, P. Asimidis and N. Spyrellis
  Electrochim. Acta, (2005), 50 4544-4550                   


 • Hardening effect induced by incorporation of SiC particles in Ni electrodeposits.
  E.A. Pavlatou, M. Stroumbouli, P. Gyftou and N. Spyrellis
  J.Appl.Electrochem., (2006), 36 385-394              


 • Synergistic effect of 2-butyne-1,4-diol and pulse plating on the structure and properties of nickel nanocrystalline deposits
  E.A. Pavlatou, M. Raptakis, N. Spyrellis
  Surf.Coat.Technol., (2007), 201 4571-4577 


 • Effect of pulse electrodeposition parameters on the properties of Ni/nano-SiC composites.
  P. Gyftou, E.A. Pavlatou, N. Spyrellis
  Applied Surface Science, (2008), 254 5910-5916    


 • The effect of heat treatment on the structure and hardness of pulse electrodeposited NiP-WC composite coating.
  Zoikis Karathanasis, E.A. Pavlatou, N. Spyrellis
  Electrochimica Acta, (2009), 54 2563-2570


 • Nickel/nano-TiO2 composite electrodeposits: Textural and Structural Modifications.
  S. Spanou, E.A. Pavlatou, N. Spyrellis
  Electrochimica Acta, (2009), 54 2547-2555


 • 3D visualization types in multimedia applications for science learning: A case study for 8th grade students in Greece
  G. Korakakis, E.A. Pavlatou, J.A. Palyvos, N. Spyrellis
  Computers & Education, (2009),52 390-401   


 • Production of copper powder from printed circuit boards by electrodeposition
  Masavetas, A. Moutsatsou, E. Nikolaou, S.Spanou, A. Zoikis-Karathanasis, E.A. Pavlatou, N. Spyrellis
  Global NEST J., (2009), 11(2) 241-247


 • Survey exploring views of scientists on current trends in Chemistry Education
  X. Vamvakeros, E.A. Pavlatou and N. Spyrellis
  Science and education, (2010), 19 119-145


 • Development, Validation and Use of a Greek ?Language Questionnaire for Assessing Learning Environments in Grade 10 Chemistry Classes
  M. Giallousi, V. Gialamas, N. Spyrellis and E. Α. Pavlatou
  International Journal of Science and Mathematics Education, (2010), 8 761-782


 • Pulse electrodeposition of Ni-P matrix composite coatings reinforced by SiC particles
  Zoikis-Karathanasis, E. A. Pavlatou, N. Spyrellis
  Alloys and Compds. (2010), 494 396-403


 • Pulse electrodeposition of Ni/nano-TiO2 composites: Effect of pulse frequency on deposits properties
  S. Spanou, E.A. Pavlatou
  J.Appl.Electrochem., (2010), 40 1325-1336


Μαθήματα