Θέση: Ε.ΔΙ.Π. (Α' βαθμίδας) στο Εργαστήριο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών

Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική Χημικών και Ενεργειακών Διεργασιών

Σπουδές:

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

Επαγγελματικές Ενώσεις: