ΕργαστήριοΓενικήςΧημείας

Το Εργαστήριο Γενικής Χημείας έχει την κύρια ευθύνη της βασικής χημικής εκπαίδευσης του συνόλου σχεδόν των Τμημάτων του Ιδρύματος. Η εκπαιδευτική του δραστηριότητα κατανέμεται, πέραν της Σχολής Χημικών Μηχανικών, και στις Σχολές Ηλεκτρολόγων, Ναυπηγών, Πολιτικών Μηχανικών, ΣΕΜΦΕ και Τοπογράφων Μηχανικών.

Ερευνητικά το Εργαστήριο Γενικής Χημείας ασχολείται κατά κύριο λόγο με τα εξής θέματα:

  • Ηλεκτροκρυστάλλωση των μετάλλων (δομή, ιδιότητες, οργανικά πρόσθετα, απόθεση με παλμικό ρεύμα).
  • Χημεία στερεάς κατάστασης (φερρίτες, δομή, ιδιότητες, κατάλυση).
  • Mελέτη συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος.
  • Ιοντοεναλλαγή και προσρόφηση ζεολίθων.
  • Διαχωρισμός και ανάκτηση ραδιενεργών στοιχείων.