Θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας / Γνώσης
Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες, τα εργαλεία, τα επιχειρησιακά μοντέλα και τις νέες πραγματικότητες που συνδέονται με την ανάδυση και την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Οικονομίας της Γνώσης. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η φιλοσοφία, η αρχιτεκτονική, η λογική και η εξέλιξη του Διαδικτύου, ενώ προωθείται η εκμάθηση διαφόρων χρήσιμων εργαλείων (web2.0 tools, Blogs, social networks, wikis, ανοιχτό λογισμικό) που επιτρέπουν την καλύτερη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, στην εργασία και την καθημερινή ζωή. Το μάθημα διεξάγεται στο εργαστήριο υπολογιστών της Σχολής ΧΜ (PC-Lab Υ2) και διαρθρώνεται σε μια σειρά από διαδραστικές παρουσιάσεις καθώς και στην επεξεργασία θεμάτων από τους φοιτητές που συνδέονται με τη θεματολογία του μαθήματος. Ενδεικτική θεματολογία: Τα πέντε μεγάλα κύματα τεχνολογικής αλλαγής. Οι τρεις σύγχρονες μεγάλες τεχνολογικές εξελίξεις (info-, bio-, nano-). Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως τεχνολογίες γενικού σκοπού. Το οικοσύστημα των ΤΠΕ. Ο κλάδος των ΤΠΕ. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Ηλεκτρονικές υποδομές. Η ανάπτυξη και η χρήση του ελεύθερου λογισμικού ανοιιχτού κώδικα. Η έρευνα στις ΤΠΕ. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Η ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου. Οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις των ΤΠΕ. Εργαλεία και εφαρμογές πληροφορικής στην εκπαίδευση και στο πεδίο δραστηριότητας του χημικού μηχανικoύ.

Εξάμηνο : 2o

Κωδικός Μαθήματος : 5217

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1026

Διδάσκοντες : Ι. Καλογήρου