Τεχνικές Σχεδιάσεις - Χρήση Η/Υ (Διαγράμματα Ροής, CAD/CAM)
Περιγραφή
Ανάγκη για Τεχνικό Σχέδιο. Κατηγορίες Τεχνικού Σχεδίου. Αρχές Σχεδίασης: Χαρτί Σχεδίασης, Κλίμακες, Γραμμές, Γράμματα, Αριθμοί. Ορθές Προβολές (Όψεις). Αναπαράσταση Όψεων. Ονοματολογία και Σχετική θέση Όψεων. Επιλογή Όψεων. Όψεις σε Τομή: Πλήρης Τομή, Ημιτομή. Διαστασιολόγηση. Σπειρώματα: Μορφές, Κανονισμοί Σπειρωμάτων, Αριστερόστροφα, Δεξιόστροφα Σπειρώματα. Αναπαράσταση Επιφανειών και Μηχανικές Κατεργασίες: Τραχύτητα, Σύμβολα Μηχανικής Κατεργασίας. Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Υπολογιστή (Computer Aided Drawing (CAD)) και πρακτική άσκηση στο Εργαστήριο Υπολογιστών.

Εξάμηνο : 1o

Κωδικός Μαθήματος : 5085

Ιστοσελίδα : http://www.chemeng.ntua.gr/courses/ts/

Διδάσκοντες : Α. Παπαθανασίου