Τεχνικό Σχέδιο
Περιγραφή
Ανάγκη για Τεχνικό Σχέδιο. Κατηγορίες Τεχνικού Σχεδίου. Αρχές Σχεδίασης: Χαρτί Σχεδίασης, Κλίμακες, Γραμμές, Γράμματα, Αριθμοί. Ορθές Προβολές (Όψεις). Αναπαράσταση Όψεων. Ονοματολογία και Σχετική θέση Όψεων. Επιλογή Όψεων. Όψεις σε Τομή: Πλήρης Τομή, Ημιτομή. Διαστασιολόγηση. Σπειρώματα: Μορφές, Κανονισμοί Σπειρωμάτων, Αριστερόστροφα, Δεξιόστροφα Σπειρώματα. Αναπαράσταση Επιφανειών και Μηχανικές Κατεργασίες: Τραχύτητα, Σύμβολα Μηχανικής Κατεργασίας. Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Υπολογιστή (Computer Aided Drawing (CAD)) και πρακτική άσκηση στο Εργαστήριο Υπολογιστών.

Εξάμηνο : 1o

Κωδικός Μαθήματος : 5085

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1095

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_1/FTM/5085_TEXNIKES_EX1.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Δ. Κουλοχέρης

Εργαστήριο : Ν. Καλογερόπουλος, Π. Σχοινάς