Κατεργασία Επιφανειών
Περιγραφή
Στοιχεία ηλεκτροχημείας και χημείας στερεάς κατάστασης. Προκατεργασία επιφανειών (μηχανικές, χημικές, ηλεκτροχημικές κατεργασίες). Τεχνικές επιμετάλλωσης-Σύγχρονες τάσεις. Ηλεκτρολυτικές επιμεταλλώσεις. Ηλεκτροκρυστάλλωση και Παραμέτροι ηλεκτραπόθεσης μετάλλων. Παλμικά ρεύματα. Μικροδομή και ιδιότητες επικαλύψεων. Ειδικές επιμεταλλώσεις (επιχάλκωση, επιψευδαργύρωση, επινικέλωση, επιχρωμίωση, επικασσιτέρωση, επικαδμίωση, επικαλύψεις με ευγενή μέταλλα, κ.ά). Ηλεκτροχύτευση. Σύνθετες ηλεκτρολυτικές επικαλύψεις. Προστασία επιφανειών και κατεργασίες φινιρίσματος (φωσφάτωση, χρωμάτωση, ανοδίωση και βαφή επιφανειών). Μη ηλεκτρολυτικές μεταλλικές επικαλύψεις (εμβάπτιση-επαφή, μη καταλυτικές χημικές μέθοδοι, καταλυτικές χημικές μέθοδοι). Επιμεταλλώσεις από τήγματα μετάλλων. Επικαλύψεις από αέρια φάση-Φυσικές και χημικές μέθοδοι (εξάχνωση, καθοδική διασκόρπιση, ψεκασμός). Χαρακτηρισμός και ποιοτικός έλεγχος επιμεταλλωμένων επιφανειών-Προσδιορισμός ιδιοτήτων. Τοξικά που συναντώνται στις εργαστηριακές και βιομηχανικές διεργασίες επιμεταλλώσεων. Βιομηχανική υγιεινή και ασφάλεια. Διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων επιμεταλλωτηρίων. Μελέτη περιπτώσεων.

Εξάμηνο : 4o

Κωδικός Μαθήματος : 5230

Ιστοσελίδα : http://www.chemeng.ntua.gr/courses/surface_treatment/

Διδάσκοντες : Κ. Κόλλια