Στατιστική και Σχεδιασμός Πειραμάτων
Περιγραφή
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της πιθανοθεωρίας και της στατιστικής καθώς και το σχεδιασμό πειραματικών εφαρμογών. Ταυτόχρονα με τη βασική θεωρία, θα έλθουν σε επαφή με υπολογιστικές τεχνικές και εργαλεία σε Η/Υ ώστε να μπορέσουν να εξοικειωθούν με την εφαρμοσμένη χρήση τους σε πραγματικά δεδομένα. Το μάθημα περιέχει 3 ενότητες: α) τις Βασικές αρχές Πιθανοθεωρίας, β) την Εφαρμοσμένη Στατιστική και γ)το Σχεδιασμό πειραμάτων.
Στόχος της πρώτης ενότητας είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες πιθανοθεωρίας, ώστε να διαμορφώσουν τη θεωρητική επάρκεια που θα τους επιτρέψει στη συνέχεια να αξιολογούν στην πράξη πειραματικά δεδομένα. Στόχος της δεύτερης ενότητας ? που περιλαμβάνει και πρακτική εφαρμογή τεχνικών και εργαλείων στο εργαστήριο Η/Υ ? είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν τις βασικές στατιστικές τεχνικές που απαιτούνται για την ανάλυση δεδομένων, ώστε να είναι σε θέση να διεξάγουν ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες, να αναλύουν και να επεξεργάζονται πειραματικά δεδομένα ή αποτελέσματα ερευνών πεδίου, και να αξιολογούν τα αποτελέσματα των στατιστικών ελέγχων συμπερασματολογία). Τέλος, στην τρίτη ενότητα αναλύονται οι έννοιες του παραγοντικού σχεδιασμού (factorial design) με δύο ή περισσότερους παράγοντες και δύο ή περισσότερα επίπεδα τιμών καθώς και ο βέλτιστος σχεδιασμός πειραμάτων (optimal experimental design).
Το μάθημα κατά το ήμισυ διεξάγεται στο εργαστήριο Η/Υ.

Εξάμηνο : 3o

Κωδικός Μαθήματος : 5273

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1065

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_3/FTM/5273_STATISTICS_EX3.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Τσακανίκας, Χ. Κουκουβίνος

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Ν. Καλογερόπουλος, Ι. Καστέλλη, Θ. Λυμπεροπούλου, Ν. Μανδέλλος, Α. Πρωτογέρου