Στατιστική Φυσική
Περιγραφή
Συστήματα με πολλούς βαθμούς ελευθερίας. Στατιστικό αίτημα. Αριθμός προσιτών καταστάσεων. Εντροπία. Θερμοκρασία. Πρώτο και δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα. Γενικές αλληλεπιδράσεις. Κατανομή Boltzmann. Ιδανικά αέρια. Θεώρημα ισοκατανομής. Κατανομές Fermi-Dirac και Bose-Einstein. Εφαρμογές στην ύλη.

Εξάμηνο : 3o

Κωδικός Μαθήματος : 5220

Διδάσκοντες : Γ. Βαρελογιάννης