Ασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
Περιγραφή
Περιγραφή, μαθηματική αποτύπωση και προσομοίωση των βασικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα κατά τις διάφορες φάσεις ατυχημάτων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που παράγουν, αποθηκεύουν ή/και διακινούν τοξικές ή/και εύφλεκτες ουσίες. Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ). Εθνικό και Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης, μεθοδολογίες εκτίμησης επικινδυνότητας των ΒΑΜΕ, πολλαπλασιαστικά φαινόμενα, μελέτες ασφάλειας.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5149

Ιστοσελίδα : http://ecourses.chemeng.ntua.gr/courses/industrial_safety

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ι. Ζιώμας, Μ. Κροκίδα