Σύνδεση Μικροσκοπικών - Μακροσκοπικών Ιδιοτήτων με Η/Υ
Περιγραφή
Διαμοριακές δυνάμεις και συναρτήσεις δυναμικού. Από τη Νευτώνεια μηχανική στη Θερμοδυναμική. Αναντιστρεπτότητα και καταστάσεις ισορροπίας. Βασικές αρχές στατιστικής μηχανικής ισορροπίας: μικροκανονικό και κανονικό στατιστικό σύνολο. Συνάρτηση μερισμού και σύνδεση με τη θερμοδυναμική. Εξαγωγή θερμοδυναμικών ιδιοτήτων ιδανικού αερίου. Εξαγωγή καταστατικής εξίσωσης virial. Προσεγγίσεις μέσου πεδίου και παραδείγματα. Εξαγωγή της καταστατικής εξίσωσης van der Waals. Ανάπτυξη απλών μοντέλων για την ενέργεια Gibbs ανάμιξης υγρών. Στατιστική μηχανική ανοικτών συστημάτων: Εξαγωγή των ισοθέρμων ρόφησης Langmuir και ΒΕΤ. Συναρτήσεις κατανομής για την περιγραφή της δομής υλικών συστημάτων και σύνδεσή τους με πειράματα περίθλασης. Βασικές αρχές προσομοίωσης Monte Carlo για τον υπολογισμό δομικών και θερμοδυναμικών ιδιοτήτων. Άσκηση σε Η/Υ. Βασικές αρχές προσομοίωσης μοριακής δυναμικής για τον υπολογισμό δομικών, θερμοδυναμικών, και δυναμικών ιδιοτήτων. Άσκηση σε Η/Υ. Συναρτήσεις χρονικής συσχέτισης και σύνδεσή τους με φασματοσκοπικές μετρήσεις. Χρόνοι χαλάρωσης. Εξαγωγή συντελεστών μεταφοράς (διαχυτότητας, θερμικής αγωγιμότητας, ιξώδους) από τη μοριακή δυναμική.

Εξάμηνο : 2o

Κωδικός Μαθήματος : 5218

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1062

Διδάσκοντες : Θ. Θεοδώρου, Γ. Παπαδόπουλος