Ορθολογική και Αειφορική Διαχείριση Ενέργειας
Περιγραφή
Ενεργειακή και εξεργειακή ανάλυση φυσικών και χημικών διεργασιών. Παραγωγή ισχύος - σύστημα ατμού (παραγωγή, διανομή, χρήση, εξοικονόμηση, συμπαραγωγή). Βιομηχανική ψύξη και κλιματισμός. Διαχείριση ενέργειας (μετατροπή, αποθήκευση, ανακύκλωση, αναβάθμιση). Χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στη βιομηχανία.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5170

Ιστοσελίδα : http://www.chemeng.ntua.gr/courses/oade/

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ε. Βουτσάς