Ακτινοχημεία - Φωτοχημεία
Περιγραφή
Ακτινοχημεία: Εισαγωγή. Επίδραση των ακτινοβολιών στην ύλη. Μονάδες δόσης ακτινοβολίας. Ραδιόλυση υδατικών και οργανικών συστημάτων. Ιδιότητες των ελευθέρων ριζών υδροξυλίου, υδρογόνου και εφυδατωμένων ηλεκτρονίων. Προστασία και ραδιοευαισθητοποίηση. Επίδραση των ακτινοβολιών σε βιολογικά συστήματα. Πολυμερισμός. Μέτρα προστασίας. Συντήρηση τροφίμων. Αποστείρωση ιατρικών υλικών και βιοϋλικών. Προστασία του περιβάλλοντος. Χημεία ελευθέρων ριζών.
Φωτοχημεία: Φως και νόμοι της φωτοχημείας. Απορρόφηση του φωτός από τα άτομα και τα μόρια. Διεγερμένες καταστάσεις. Πρωτογενείς φωτοφυσικές διεργασίες των διεγερμένων καταστάσεων: φθορισμός, φωσφορισμός, μεταφορά ενέργειας, φωτοευαισθητοποιημένες αντιδράσεις. Φωτοχημικές αντιδράσεις. Εφαρμογές φωτοχημείας: σύνθεση οργανικών ενώσεων, φωτοοξειδοαναγωγικές αντιδράσεις, φωτοκατάλυση, φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση ρύπων, φωτοσύνθεση, όραση, φωτολιθογραφία, αποθήκευση ηλιακής ενέργειας, φωτοπολυμερισμός. Φωτοχημική ρύπανση της ατμόσφαιρας. Καταστροφή του όζοντος της στρατόσφαιρας (τρύπα του όζοντος). Χημειοφωταύγεια. Εφαρμογές χημειοφωταύγειας. Πειραματικές τεχνικές φωτοχημείας και χημειοφωταύγειας. Laser.

Εξάμηνο : 4o

Κωδικός Μαθήματος : 5229

Διδάσκοντες : Δ. Δημοτίκαλη