Διαδικασίες Παραγωγής Νέων Ανόργανων Υλικών
Περιγραφή
Εισαγωγή στα προηγμένα κεραμικά. Τύποι κεραμικών. Ομαδοποίηση. Μοντέρνες διαδικασίες παραγωγής κεραμικών με έμφαση σε διαδικασίες παραγωγής νανοϋλικών (sol-gel, Pechini, ηχοχημεία, hot injection κλπ.). Συνθετικές πρώτες ύλες για κεραμικά. Μορφοποίηση. Έψηση και πυροσυσσωμάτωση. Κοπή, άλεση, γυάλισμα, διαδικασίες Laser. Αταξίες δομής σε ιοντικούς κρυστάλλους. Ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές, μαγνητικές, θερμικές και χημικές ιδιότητες προηγμένων κεραμικών. Ηλεκτροκεραμικά (ιοντική και ηλεκτρονική αγωγιμότητα). Ηλεκτρική αγωγιμότητα σε μεικτούς αγωγούς. Δομές κεραμικών οξειδίων με ιοντική ή ηλεκτρονική αγωγιμότητα. Κεραμικοί αγωγοί πρωτονίων και ιόντων οξυγόνου. Εφαρμογή θεωρίας σε κελιά καυσίμου με έμφαση στα κελιά υψηλών θερμοκρασιών. Οπτικές ίνες. Βιολογικές εφαρμογές. Βιολογική πρακτική (Βιοκεραμικά). Βιοϊατρικά υλικά. Κεραμικά στελέχη για μηχανές και αυτοκίνητα. Τεχνικές Sol-gel για κεραμικά και ζεολίθους. Ανόργανα πολυμερή.
Αλλοτροπικές μορφές άνθρακα. Εισαγωγή στα φουλερένια, συνθετικές τεχνικές και μέθοδοι χαρακτηρισμού. Χημικές και φυσικές ιδιότητες. Φουλερίδια των αλκαλικών μετάλλων και των αλκαλικών γαιών. Μέθοδοι σύνθεσης παραγώγων του φουλερενίου. Νανοσωλήνες άνθρακα. Εισαγωγή στους νανοσωλήνες άνθρακα, νανοσωλήνες πολλαπλών και μονού τοιχώματος. Δομές, συνθετικές τεχνικές και μέθοδοι χαρακτηρισμού. Χημικές, φυσικές, μηχανικές, ηλεκτρικές και θερμικές ιδιότητες - εφαρμογές. Γραφένιο. Εισαγωγή στο οξείδιο του γραφίτη, αναγμένο οξείδιο του γραφίτη, αναγμένο οξείδιο του γραφενίου και γραφένιο. Δομές, συνθετικές τεχνικές και μέθοδοι χαρακτηρισμού. Χημικές, φυσικές, μηχανικές, ηλεκτρικές και θερμικές ιδιότητες - εφαρμογές. Ζεόλιθοι. Εισαγωγή στους ζεόλιθους. Φυσικοί και συνθετικοί ζεόλιθοι, τύποι και δομές ζεόλιθων, μέθοδοι παρασκευής συνθετικών ζεολίθων και μέθοδοι χαρακτηρισμού. Ιδιότητες και εφαρμογές ζεόλιθων.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5188

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1012

Διδάσκοντες : Χ. Αργυρούσης, K. Κορδάτος

Εργαστήριο : Χ. Αργυρούσης, K. Κορδάτος