Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά
Περιγραφή
Πολυμερή υλικά : Γενική επισκόπηση οργανικών και ανόργανων πολυμερών υλικών. Δομή και ιδιότητες πολυμερών υλικών. Πολυμερή υψηλού μέτρου ελαστικότητας / αντοχής. Πολυμερή με ειδικές ηλεκτρικές ιδιότητες - Ημιαγώγιμα / αγώγιμα οργανικά πολυμερή. Μεταλλικά, κεραμικά, πολυμερικά βιοϋλικά - Βιοϊατρική μηχανική - Από την βιολογία στα υλικά. Σύνθετα υλικά : Γενική επισκόπηση συνθέτων υλικών. Μέσα ενισχύσεως. Πολυμερική, κεραμική, μεταλλική μήτρα. Κατασκευαστικές μέθοδοι συνθέτου υλικού πολυμερικής μήτρας.

Εξάμηνο : 8o

Κωδικός Μαθήματος : 5257

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1069

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Λ. Ζουμπουλάκης