Φυσική ΙΙ
Περιγραφή
Ηλεκτρικό φορτίο. Νόμος του Coulomb. Ηλεκτροστατικό πεδίο. Νόμος του Gauss. Ηλεκτρικό δυναμικό. Εξισώσεις Poisson και Laplace. Ηλεκτροστατική ενέργεια. Αγωγοί. Διηλεκτρικά. Πόλωση. Χωρητικότητα, πυκνωτές. Κινούμενα φορτία, ηλεκτρικό ρεύμα, νόμος του Ohm. Μαγνητικό πεδίο. Συμπεριφορά της ύλης στο ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο. Δύναμη Lorentz. Νόμοι του Ampere και των Biot-Savart. Επαγωγή, νόμος του Faraday. Ρεύμα μετατόπισης. Εξισώσεις του Maxwell. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα: διάδοση, πόλωση, συμβολή, περίθλαση.

Γεωμετρική οπτική. Βασικοί νόμοι της οπτικής: ανάκλαση, διάθλαση. Φακός, πρίσμα. Διασπορά, οπτικό φάσμα. Οπτικά όργανα. Φασματοσκόπια, φασματογράφοι.

Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστηριακή εξάσκηση.

Εξάμηνο : 2o

Κωδικός Μαθήματος : 5062

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1056

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_2/FTM/5062_PHYSICS2_EX2.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Α. Κεχαγιάς, Ι. Θεοδώνης

Εργαστήριο : Η. Καρκάνης