Φυσικοχημεία ΙΙ (Δομή - Καταστάσεις Ύλης)
Περιγραφή
Διαμοριακές δυνάμεις. Κινητική θεωρία αραιών αερίων: κατανομή ταχυτήτων κατά Maxwell-Boltzmann, μέση ελευθέρα διαδρομή, αριθμοί συγκρούσεων. Ιξώδες, θερμική αγωγιμότητα, διαχυτότητα. Πραγματικά αέρια: καταστατική εξίσωση virial, καταστατική εξίσωση van der Waals και προβλέψεις της για την ισορροπία φάσεων και κρισιμότητα. Συντελεστής Joule-Thomson. Υγρά: τάση ατμών, ιξώδες, επιφανειακή τάση, διαβροχή και εφάπλωση, τριχοειδή φαινόμενα. Στερεά: Κρυσταλλικά συστήματα και πλέγματα. Άμορφα στερεά. Θερμοχωρητικότητες στερεών, θεωρίες Einstein και Debye. Φυσικά συστήματα: Μερικές γραμμομοριακές ιδιότητες. Ιδανικά και πραγματικά διαλύματα. Πτητικότητα, συντελεστής ενεργότητας. Προσθετικές ιδιότητες (ελάττωση της τάσης των ατμών, ανύψωση του σημείου ζέσεως, ταπείνωση του σημείου πήξεως, ώσμωση). Ισορροπίες ατμών-υγρού, αζεότροπα. Μερικώς αναμίξιμα υγρά. Διαγράμματα φάσεων στερεού-υγρού δυαδικών συστημάτων. Τριαδικά μείγματα. Εισαγωγή στα διεπιφανειακά φαινόμενα: ρόφηση, κολλοειδή.

Εξάμηνο : 3o

Κωδικός Μαθήματος : 5088

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1060

Διδάσκοντες : Θ. Θεοδώρου, Γ. Παπαδόπουλος

Εργαστήριο : Θ. Θεοδώρου, Δ. Δημοτίκαλη, Κ. Χαριτίδης, Χ. Καραγιάννη, Λ. Ζουμπουλάκης, Α. Καραντώνης, Γ. Παπαδόπουλος