Φυσικοχημεία Ι (Χημική Θερμοδυναμική)
Περιγραφή
Θερμοδυναμικό σύστημα, περιβάλλον, όρια. Μηδενικός νόμος της θερμοδυναμικής, θερμοκρασία. Θερμότητα, έργο, αδιαβατικό έργο, ενέργεια, εσωτερική ενέργεια, πρώτος θερμοδυναμικός νόμος για κλειστά συστήματα. Ιδανικά αέρια. Ειδικές θερμότητες. Ενθαλπία. Θερμοχημικές μεταβολές. Αντιστρεπτότητα, εντροπία, δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος για κλειστά συστήματα. Σύνδεση πρώτου-δεύτερου νόμου. Αναφορά σε στατιστικό ορισμό της εντροπίας. Θεμελιώδεις Εξισώσεις σε ενεργειακή και εντροπική απεικόνιση, καταστατικές εξισώσεις. Διαφορικό συνάρτησης, συναρτήσεις σημείου, συναρτήσεις δρόμου, εξισώσεις Maxwell. Λογισμός μερικών παραγώγων με έμφαση στην έκφασή τους συναρτήσει πειραματικά μετρούμενων μεγεθών. Ολοκλήρωση κατά Euler. Μετασχηματισμοί Legendre. Θερμοδυναμικά δυναμικά, εξισώσεις Gibbs-Duhem. Ισορροπία, νόμος φάσεων του Gibbs, σημασία των θερμοδυναμικών δυναμικών σε αυθόρμητες μεταβολλές καταστάσεων. Ισορροπία χημικής αντίδρασης, ελεύθερη ενέργεια Gibbs αντίδρασης.

Εξάμηνο : 2o

Κωδικός Μαθήματος : 5094

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1083

Διδάσκοντες : Γ. Παπαδόπουλος