Πετροχημική Βιομηχανία
Περιγραφή
Η Πετροχημική Βιομηχανία αποτελεί την “καρδιά” της σύγχρονης Οργανικής Βιομηχανίας, καθώς εκεί παράγονται οι βασικές πρώτες ύλες αλλά και τα απαιτούμενα χημικά μέσα για την παραγωγή των Οργανικών Βιομηχανικών Προϊόντων. Ταυτόχρονα, πρόκειται για κλάδο που δέχεται σήμερα αυξανόμενη κριτική για περιβαλλοντικούς κυρίως λόγους, η οποία και δεν θα έπρεπε να αγνοηθεί στην εκπαιδευτική προετοιμασία των νέων Χημικών Μηχανικών. Αντικείμενο του μαθήματος αυτού είναι η σε βάθος διδασκαλία των επιστημονικών και τεχνολογικών αρχών που διέπουν την Πετροχημική Βιομηχανία, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των εναλλακτικών τεχνολογικών λύσεων, όπου υφίστανται τέτοιες.

Εξάμηνο : 7o

Κωδικός Μαθήματος : 5157

Ιστοσελίδα : http://ecourses.chemeng.ntua.gr/courses/petrochemical_industry/

Διδάσκοντες : Δ. Χατζηαβραμίδης, Δ. Καρώνης

Εργαστήριο : Α. Βλυσίδης, Δ. Χατζηαβραμίδης, Δ. Καρώνης