Παιδαγωγικά Ι
Περιγραφή
Σύγχρονες θεωρίες της Αγωγής και Μοντέλα Εκπαίδευσης, Στοιχεία Γνωσιακής Επιστήμης, Ψυχολογικές θεωρίες Μάθησης και Νοητικής ανάπτυξης, Προσαρμοσμένη σχολική επιστήμη-Αναλυτικό πρόγραμμα, Αρχιτεκτονική της διδασκαλίας, Διδακτικές μεθοδολογίες, Διδακτικό υλικό για την υποστήριξη της διδασκαλίας (εγχειρίδια, συνοδευτικό εποπτικό υλικό - προδιαγραφές και κριτήρια αξιολόγησης), Αρχές επικοινωνίας διδασκόντων-διδασκόμενων.

Εξάμηνο : 2o

Κωδικός Μαθήματος : 5216

Ιστοσελίδα : http://ecourses.chemeng.ntua.gr/courses/paidagogika_1/

Διδάσκοντες : Ε. Παυλάτου