Οργανική Χημεία ΙΙ
Περιγραφή
Αλκοόλες. Παρασκευές και χημικές ιδιότητες των αλκοολών. Πολυόλες. Η πινακολική μετάθεση των α-γλυκολών. Αιθέρες και εποξείδια. Παρασκευές και χημικές ιδιότητες των αιθέρων. Στερεοχημεία των αντιδράσεων των εποξειδίων. Θειόλες και θειαιθέρες. Αλδεϋδες και κετόνες Ι. Παρασκευές των αλδεϋδών και κετονών. Αντιδράσεις προσθήκης στο καρβονύλιο. Αλδεΰδες και κετόνες ΙΙ. Η δραστικότητα των α-υδρογόνων. Αντιδράσεις συμπυκνώσεως. Καρβοξυλικά οξέα Ι. Παρασκευές και ιδιότητες των καρβοξυλικών οξέων. Καρβοξυλικά οξέα ΙΙ. Τα παράγωγα των καρβοξυλικών οξέων-αλογονίδια, ανυδρίτες, εστέρες, αμίδια. Αντιδράσεις υποκαταστάσεως στο καρβονύλιο. Δικαρβοξυλικά οξέα. Οργανικές ενώσεις του ανθρακικού οξέος. Κυκλικοί ανυδρίτες. Κυκλικά ιμίδια. Συνθέσεις μέσω του μηλονικού εστέρα. Κετονοξέα και υδροξυοξέα. Η συμπύκνωση Claisen των εστέρων. Συνθέσεις μέσω του ακετοξικού εστέρα. Ακόρεστες καρβονυλικές ενώσεις. Παρασκευές και ιδιότητες ακόρεστων συζυγών ενώσεων. Αμίνες. Παρασκευές και αντιδράσεις των αμινών. Αντιδράσεις των αρωματικών αλάτων διαζωνίου.

Εξάμηνο : 4o

Κωδικός Μαθήματος : 5102

Διδάσκοντες : Σ. Χαμηλάκης, Α. Δέτση