Σύγχρονες Τεχνικές Χημικής Ανάλυσης
Περιγραφή
Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση αναλυτικής χημικής σκέψης για επίλυση αναλυτικών προβλημάτων που σχετίζονται με έλεγχο χημικών διεργασιών, το περιβάλλον, τις επιστήμες της ζωής και τη βιομηχανική παραγωγή. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: εισαγωγή, αισθητήρες ? βιοαισθητήρες, αυτοματοποιημένη χημική ανάλυση στον έλεγχο διεργασιών, χημειομετρία χρωματογραφικές μέθοδοι και συνδυασμένες τεχνικές στη βιομηχανική παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας, φασματομετρία raman και βιομηχανική εφαρμογή, διαλέξεις από ειδικούς της εργοστασιακής χημικής ανάλυσης ή ειδικών αναλυτικών εργαστηρίων.

Εξάμηνο : 6o

Κωδικός Μαθήματος : 5284

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/modern_methods_of_chemical_analysis

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_6/FTM/5284_INSTRUMEN_ANAL_EX6.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Μ. Σταθερόπουλος

Εργαστήριο : Μ. Σταθερόπουλος, Φ. Τσόπελας, Α. Μικέδη

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Μ. Σταθερόπουλος, Φ. Τσόπελας, Α. Μικέδη