Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών
Περιγραφή
Το μάθημα από την άποψη της Επιστήμης των Υλικών, αναπτύσσει τις θεμελιώδεις σχέσεις μεταξύ δομής, ιδιοτήτων και τεχνικών κατεργασιών των υλικών, ως ενδογενών παραμέτρων που χαρακτηρίζουν τα υλικά, καθώς και τα φαινόμενα και τους μηχανισμούς επίδρασης των εξωγενών παραμέτρων (περιβαλλοντικοί παράγοντες φθοράς) στα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των υλικών σε επίπεδο μικρο- και μακρο-δομής. Στο μάθημα από την άποψη της Τεχνικής των Υλικών, αναπτύσσονται μέθοδοι σχεδιασμού, κατεργασιών και συμπεριφοράς (δομή και ιδιότητες) συγκεκριμένων υλικών, όπως μεταλλικά, πολυμερή, κεραμικά, σύνθετα, προηγμένα, υγροκρυσταλλικά υλικά κ.ά. Στο εργαστήριο οι φοιτητές εξοικειώνονται με μεθόδους ελέγχου και προστασίας των υλικών, με εφαρμογές, σε ενόργανες και μη καταστρεπτικές τεχνικές ελέγχου της ποιότητας των υλικών / εγκαταστάσεων / έργων και αποτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε αυτά.

Εξάμηνο : 5o

Κωδικός Μαθήματος : 5165

Ιστοσελίδα : https://courses.chemeng.ntua.gr/mse

secretariat/Neo_PS/Course_Guide/2020-2021/Gr/Semester_5/FTM/5165_MATERIAL_SCIENCE_EX5.pdf

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Χ. Καραγιάννη, Π. Βασιλείου, Λ. Ζουμπουλάκης, Α. Μπακόλας

Εργαστήριο : Π. Βασιλείου, Χ. Καραγιάννη, Λ. Ζουμπουλάκης, Α. Μπακόλας, Γ. Γρηγοριάδης, Α. Δελέγκου, Β. Δρίτσα, Μ. Καρόγλου, Α. Κωνσταντή, Κ. Λαμπρόπουλος, Π. Παπανδρεόπουλος, Σ. Σούλης, Ε. Κανελλοπούλου

Φροντιστηριακές Ασκήσεις : Κ. Μπέλτσιος