Μακροοικονομία
Περιγραφή
Η μακρο-οικονομική- οι ρίζες της οποίας βρίσκονται στην προσπάθεια αντιμετώπισης της μεγάλης ύφεσης (του μεγάλου κράχ) του 1929- ασχολείται με τη συνολική λειτουργία, την εξέλιξη (μεγέθυνση αλλά και συρρίκνωση) και την επίδοση της οικονομίας (συνολικό προϊόν, Ισοζύγιο Εξωτερικών συναλλαγών, πληθωρισμός, απασχόληση/ανεργία) ως συνόλου. Ασχολείται με την οικονομία ως σύστημα και επικεντρώνεται σε συνολικά (συν-ανθροιστικά) μεγέθη (aggregates) και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεγεθών αυτών. Αναλυτική αναφορά γίνεται στις ενότητες: εθνικό προϊόν και εισόδημα, εγχώρια κατανάλωση & επένδυση, οικονομικοί κύκλοι & πολλαπλασιαστής, δημόσιες δαπάνες και φόροι, χρήμα & τραπεζικό σύστημα, τα φαινόμενα της ανεργίας και του πληθωρισμού, η ανοιχτή οικονομία και η παγκόσμια οικονομία, συγκριτικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ο ρόλος της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην οικονομική μεγέθυνση. Ο οικονομικός ρόλος του κράτους. Μακροικονομική και αναπτυξιακή πολιτική. Απόψεις περί ανάπτυξης και σταθερότητας Οικονομικά υποδείγματα, οικονομικές προβλέψεις και οικονομικοί δείκτες. Οικονομικές κρίσεις. Αναφορές σε παραδείγματα από την ελληνική και τη διεθνή οικονομία. Το μάθημα διεξάγεται στο εργαστήριο υπολογιστών της Σχολής ΧΜ (PC Lab-Y2) για την εξοικείωση των φοιτητών με την αναζήτηση και επεξεργασία δεδομένων που τεκμηριώνουν ποσιοτικά τις μακροοικονομικές εξελίξεις, αναδεικνύουν τάσεις και επιτρέπουν συγκριτικές θεωρήσεις.

Εξάμηνο : 2o

Κωδικός Μαθήματος : 5214

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1029

Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος :

Διδάσκοντες : Ι. Καλογήρου, Α. Τσακανίκας