Ανόργανες Βιομηχανίες (Μελέτες Περιπτώσεων)
Περιγραφή
Εμβάθυνση σε αντικείμενα αιχμής στον χώρο των Ανόργανων και των Ηλεκτροχημικών Βιομηχανιών. Ενδεικτικά θέματα τα οποία διαπραγματεύονται με αντίστοιχες μελέτες περιπτώσεων είναι: Προτυποποίηση διαδικασιών και προϊόντων, επίδραση της διαδικασίας παραγωγής στις ιδιότητες των προϊόντων, επεξεργασία αποβλήτων, χρήση εναλλακτικών καυσίμων, εξοικονόμηση ενέργειας, αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων και ανακύκλωση, σχεδιασμός Ανόργανων Βιομηχανιών, νομοθετικό πλαίσιο για την εγκατάσταση βιομηχανικής μονάδας, μελέτες σχετικά με το χώρο ανάπτυξης Βιομηχανιών.

Εξάμηνο : 9o

Κωδικός Μαθήματος : 5198

Ιστοσελίδα : http://mycourses.ntua.gr/courses/CHEM1046

Διδάσκοντες : Χ. Αργυρούσης, Ε. Παυλάτου, Χ. Καραγιάννη

Εργαστήριο : Μ. Μπεάζη - Κατσιώτη, Χ. Καραγιάννη, Σ. Τσιβιλής, Ε. Παυλάτου, Χ. Αργυρούσης