Ανόργανη Χημεία
Περιγραφή

Άτομα – Μόρια – Ιόντα: Ατομική Θεωρία της ύλης. Ηλεκτρονιακή δομή ατόμων. Ατομικός πυρήνας. Περιοδικός Πίνακας – Περιοδικές ιδιότητες στοιχείων. Χημικός δεσμός. Θεωρίες χημικού δεσμού. Είδη χημικών δεσμών. Μοριακή γεωμετρία. Καταστάσεις της ύλης: Διαμοριακές δυνάμεις. Δεσμός Υδρογόνου. Χημική ισορροπία: Σταθερά ισορροπίας. Αρχή Le Chatelier. Χημικές αντιδράσεις: Αντιδράσεις καταβύθισης. Οξέα – βάσεις. Οξειδοαναγωγή. Ιδιότητες διαλυμάτων. Θερμοχημεία: Ενθαλπία αντίδρασης. Θερμιδομετρία. Νόμος του Hess.

Εφαρμογές Ανόργανης Χημείας στη σύγχρονη τεχνολογία

Ηλεκτρονική υποβολή εργαστηριακών αναφορών: http://weblab.chemeng.ntua.gr/submission/inorgchem.htm

Εξάμηνο : 1o

Κωδικός Μαθήματος : 5122

Ιστοσελίδα : http://ecourses.chemeng.ntua.gr/courses/inorganic_chemistry/

Διδάσκοντες : Γ. Κακάλη, K. Κορδάτος

Εργαστήριο : Γ. Κακάλη, Μ. Μπεάζη - Κατσιώτη, Ν. Τζαμτζής, Σ. Τσιβιλής, K. Κορδάτος, Α. Παππά, Φ. Τσόπελας